details_2

info@lindyjazz.be

+32 486 437 487

www.sunriseswingband.com

19-03-2019 official release video clip

Sterckshof / Deurne: september 2019

Charleston

"I charleston" - Antwerpen

Video

GDPR - Privacy

Privacyverklaring van de vzw Lindyjazz

Wijnegem, 25 mei 2018

Aan de leden en vrienden die betrokken zijn bij de werking van onze organisati,

Naar aanleiding van de nieuwe wetgeving “de Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG” – ook wel “GDPR genoemd, General Data Protection Regulations” dient ook onze vzw deze “privacyverklaring” te richten aan al diegenen van wie we gegevens in onze databanken bijhouden. 

De AVG stelt dat wij gehouden zijn:

• de persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en
  type persoonsgegevens   zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
• de verwerking van je persoonsgegevens te beperken tot enkel die gegevens welke nodig zijn;
• te vragen om uw uitdrukkelijke toestemming;
• de passende technische en organisatorische maatregelen te nemen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens
  gewaarborgd is;
• geen persoonsgegevens door te geven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden
  waarvoor ze zijn verstrekt.

Uw persoonsgegevens worden door vzw Lindyjazz verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:
• voor de ledenadministratie als uitvoering van de overeenkomst van het lidmaatschap, opvragen van lidgelden, cursusbijdragen, workshops, e.d.;
• voor de organisatie van en inschrijving bij muzikale en dansevenementen;
• voor, in voorkomend geval, verzekeringsdoeleinden.

Afhankelijk van de noodzaak wensen we de volgende persoonsgegevens op te slaan en te verwerken: 

Van de aangesloten leden: naam, voornaam, adres, geboortedatum, telefoon/ gsm-nummer, e-mail.
Van de leden van de raad van bestuur en algemene vergadering : naam, voornaam, adres, telefoon/ gsm-nummer, rijksregisternummer, e-mail.

De gegevens worden intern verwerkt door het secretariaat van onze vzw.

Persoonsgegevens worden nooit doorgegeven tenzij na uitdrukkelijke toestemming van betrokkene en tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Vzw Lindyjazz bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze verstrekt werden of op grond van de wet is vereist. We bewaren de gegevens van het lidmaatschap niet langer dan 10 jaar na het laatste gebruik (omwille van de mogelijkheid van een eventuele heraansluiting en uitnodigingen voor allerhande evenementen).

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Volgende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:
• Alle personen die namens vzw Lindyjazz van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan de geheimhouding daarvan en zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

U hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben.

Tevens kunt u bezwaar indienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of een deel hiervan. Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen met:

info@lindyjazz.be

U hebt bovendien altijd het recht een klacht in te dienen bij de

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel. 
https:// www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Meer info:

NL:
https://www.privacycommission.be/nl/algemene-verordening-gegevensbescherming-0

 

Europese wettekst:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

 

Image
Silence

 

Poster